ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statut

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Statut

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik do Uchwały Nr XXV/354/16
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 3 listopada 2016 r.
STATUT
Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
 1. Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu, zwane dalej „Centrum", jest jednostką budżetową Gminy Miasto Kołobrzeg, realizującą zadania w zakresie obsługi:
  1. kadrowo – płacowej;
  2. organizacyjno – administracyjnej;
  3. finansowo – księgowej publicznych przedszkoli na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg.
 2. Centrum działa na podstawie:
  1. uchwały Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich w Kołobrzegu w jednostkę budżetową Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu;
  2. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
  3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
  4. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
  5. ustawy z dnia 29 września1994 r. o rachunkowości;
  6. niniejszego Statutu.
§ 2
 1. Centrum jako jednostka obsługująca nie wchodzi w skład struktury organizacyjnej jednostek obsługiwanych, które działają w formie jednostek budżetowych na podstawie odrębnych statutów nadanych przez Radę Miasta Kołobrzeg.
 2. Centrum nie posiada osobowości prawnej.
§ 3
 1. Działanie Centrum obejmuje obszar Gminy Miasto Kołobrzeg.
 2. Siedzibą centrum jest: Kołobrzeg, ul. Zygmuntowskiej 38.
 3. Działalność Centrum finansowana jest z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg.
 4. Bezpośredni nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Prezydent Miasta Kołobrzeg.
 
II. CEL I ZAKRES DZIAŁANIA
§ 4
 1. Centrum jest powołane w celu wykonywania obsługi kadrowo – płacowej, organizacyjno – administracyjnej i finansowo – księgowej z zakresu rachunkowości kadr, płac i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych.
 2. Do zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi należy w szczególności:
  1. wykonywanie obowiązków z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych w całości;
  2. obsługa kadrowo – płacowa, organizacyjno – administracyjna i finansowo – księgowa jednostek obsługiwanych włącznie z aktami Dyrektorów tych jednostek;
  3. wykonywanie zadań z zakresu statystyki oraz obowiązku sporządzania wymaganych sprawozdań dotyczących realizacji zadań rzeczowych własnych i jednostek obsługiwanych, a także sprawozdań dotyczących zatrudnienia, osobowego funduszu płac, obowiązkowych składek ubezpieczeniowych i podatków, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych sprawozdań przewidzianych prawem;
  4. prowadzenie, naliczanie i rozliczanie spraw związanych z odpłatnością za pobyt w przedszkolu i wyżywienie, w tym windykacja nieuiszczonych opłat za pobyt w przedszkolu i wyżywienie.
 
III. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
§ 5
 1. Przełożonym Centrum jest Dyrektor, zatrudniany i zwalniany przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg.
 2. Bezpośrednim przełożonym Dyrektora Centrum jest Prezydent Miasta Kołobrzeg.
 3. Dyrektor Centrum zarządza nim i reprezentuje go na zewnątrz.
 4. W zakresie zarządu mieniem Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg.
 5. Do uprawnień i obowiązków Dyrektora Centrum należy w szczególności:
  1. ustalanie wewnętrznej organizacji Centrum w szczególności opracowanie regulaminu organizacyjnego;
  2. podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia i wynagradzania pracowników Centrum;
  3. wydawanie zarządzeń regulujących bieżącą działalność Centrum;
  4. określanie kierunku i przedmiotu kontroli wewnętrznej oraz podejmowanie stosownych decyzji;
  5. ustalanie zasad obiegu dokumentów wewnętrznych Centrum;
  6. zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
  7. współpraca z Dyrektorami jednostek obsługiwanych;
  8. akceptowanie i odpowiedzialność za celowość wydatków związanych z realizacją planu finansowego Centrum.
 6. Dyrektor Centrum ponosi odpowiedzialność za:
  1. sprawne funkcjonowanie Centrum oraz za terminowe i zgodne z prawem wykonywanie zadań Centrum;
  2. powierzone zadania w ramach gospodarki finansowej jednostek obsługiwanych;
  3. powierzone w całości zadania z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych.
§ 6
 1. Centrum jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.
 2. Dyrektor Centrum jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Centrum i jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.
 3. Strukturę organizacyjną Centrum określa Regulamin Organizacyjny zatwierdzony przez Prezydenta Miasta.
§ 7
 1. Pracownicy Centrum wynagradzani są na zasadach przewidzianych dla pracowników samorządowych.
 
IV. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ
§ 8
 1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
 2. Za prawidłową gospodarkę finansową, o której mowa w ust.1 odpowiedzialność ponosi Dyrektor Centrum.
§ 9
 1. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy.
 2. Zmiany planu finansowego Centrum w ciągu roku budżetowego mogą być dokonywane wyłącznie na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
§ 10
 1. Księgowość Centrum prowadzona jest na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych.
§ 11
 1. Majątek Centrum jest mieniem Gminy Miasto Kołobrzeg i może być wykorzystywany jedynie do realizacji celów związanych z działalnością statutową.
 
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 12
 1. Centrum używa pieczęci o treści:
Centrum Usług Wspólnych
w Kołobrzegu
ul. Zygmuntowska 38
78-100 Kołobrzeg
 1. W korespondencji Centrum posługuje się oznakowaniem akt o symbolu „CUW” – zgodnie z obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną.
§ 13
 1. Zmiana postanowień Statutu następuje w trybie właściwym dla jego nadania.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Boryczko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-26 18:46:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-26 19:12:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-26 20:42:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2046 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »